fbpx

ИМАШ ПРАВО (5) - Ја вама личну карту, ви мени легитимацију

Пред државним органима, нарочито оним који имају овлашћење да употребе силу, грађани се често осећају подређенима и немоћнима, па чак и онда када сматрају да су им права нарушена. Проблем лежи у неинформисаности о томе каква права грађани имају у поступку.

Закон каже да сви грађани старији од 16 година морају са собом имати документ којим се може утврдити њихов идентитет, а право да им тај документ затражи, односно да их легитимише, има полицијски службеник са значком и службеном легитимацијом. Поред полицајаца, овлашћење да легитимишу грађане имају и комунални милиционери, а личну карту на увид могу тражити и у разним државним службама, када је потребно утврдити идентитет, али и нпр. рецепционери у хотелима па и трговци када, рецимо, треба да утврде да ли је лице којем продају алкохол пунолетно.

Колико полицајац има право да од грађанина затражи документ којим ће утврдити његов идентитет, толико и грађанин, пре него што му тај документ да на увид, има право да затражи од полицијског службеника легитимацију. Уколико му полицајац не покаже легитимацију, грађанин није дужан да поступи по његовом захтеву. Обавезу да покаже легитимацију има и униформисани полицајац чија је значка видљива на грудима. Уколико то не учини, грађанин треба да запамти број значке и презиме које се налази на униформи јер ће му то користити у даљем поступку.

 - Полицајци би приликом легитимисања морали да наведу разлог, јер очигледно постоје неке сумње, чим су приступили легитимисању грађанина. Једино у случају брзе интервенције полиције, ситуације у којој је потребна хитност, полицијски службеник разлоге за легитимисање може навести касније. Битно је да грађанин у свакој ситуацији остане миран, да не улази ни у какав сукоб са полицијским службеницима па ни вербални. У супротном, може бити приведен у полицијску станицу ради утврђивања идентитета. Ако полицијски службеник примени силу, она мора бити сразмерна и правична па се, на пример, не може применити физичка сила на лице које се вербално супротставља - каже Катарина Павловић, адвокатица из Лознице.

Полицијски службеници имају право и да претресу особу коју су зауставили, али морају да наведу разлог због којег то раде и да, уколико пронађу сумњиве предмете, сачине записник о томе. Особа код које су пронађене сумњиве материје или предмети може да изјави да јој они не припадају и да одбије да потпише записник.

Снимање да, ометање не

Она напомиње и да у поступку са малолетницима морају бити ангажовани полицијски службеници обучени за такав рад, а, уколико се догоди да, због оправданих околности, са малолетником у првим тренуцима мора да ради полицајац који није обучен за то, онда он мора поступати са нарочитом пажњом. У поступку са малолетницима њихови законски заступник увек мора бити присутан.

Важно је знати да припадници приватних обезбеђења немају право да легитимишу грађане.

Грађани, иначе, не би требало да пружају отпор полицијским службеницима, а отпором се сматра свако супротстављање службеним мерама и радњама па и ако је пасивно. Отимање и претња физичким нападом на полицајца јасан су отпор, али се отпором сматра и оглушивање на наредбе полицијског службеника, клечање, лежање, држање за предмет или друго лице... Полицајац може да примени физичку силу у потребној мери, али је дужан да престане са њеном применом чим престане напад или отпор лица.

Уколико је током примене силе грађанин повређен, онда би требало да оде до лекара на преглед како би добио извештај о нанетим повредама. Чак и ако је приведен у полицијску станицу, а сматра да је повређен, грађанин има право да затражи лекарски преглед, а уколико се испостави да је повређен, може покренути поступак пред надлежним тужилаштвом.

Нису, међутим, физичке повреде оно што увек највише боли па се поступак може покренути и због повреде достојанства, али су у том случају потребни сведоци.

Како данас готово сви имају “паметне” мобилне телефоне, све се чешће могу видети снимци полицајаца приликом интервенције, или у извршењу редовног посла. Грађанин има право да снима полицајце који су га зауставили и да снимак касније приложи као доказ, али при том мора пазити да не омета полицијске службенике у обављању њихове дужности. Треба имати у виду да право да снима полицајце док обављају свој посао има само лице на које се њихове радње односе. Уколико пролазници снимају полицајце, они имају право да покрену приватну тужбу против “сниматеља” због повреде приватности.

На достојанство и физички интегритет грађана полиција мора пазити и приликом узимања изјава. Искази се не могу узимати принудно и применом силе. Приликом хапшења, полицијски службеници дужни су да саопште права која грађанин у таквој ситуацији има, а, између осталог, то су право да му се одмах саопшти разлог за хапшење, право да не изјави ништа, да његовом саслушању присуствује бранилац, било изабрани, било по службеној дужности, право да обавести породицу, ако је странац, онда и да обавести дипломатско-конзуларно представништво, а ако не говори српски језик, онда има право и на тумача.

Привођење не значи губитак права

- Пре саслушања лице има право да обави поверљиви разговор са браниоцем, а без одлуке суда може бити задржано у притвору до 48 сати. То је, такозвано, полицијско задржавање. Уколико након тог рока не буде предато јавном тужиоцу, лице мора бити пуштено на слободу. Разлога за одређивања притвора има доста и јасно су, таксативно набројани у Законику о кривичном поступку, али притвор, пре подизања оптужнице, најдуже може трајати шест месеци и то прва три одлуком судије за претходни поступак, а наредна три одлуком већа непосредно вишег суда. Након подизања оптужнице, оптужени може бити у притвору све до спровођења на извршење казне - каже Павловићева.

Приликом привођења грађани имају право и да питају колико ће дуго бити задржани у притвору и да им на то питање буде одговорено, као и да им буде предато решење о задржавању. У року од шест сати, притвореник има право да уложи жалбу на решење о притвору, а надлежни суд о њој мора да одлучи у року од 24 часа. Жалба, међутим, не одлаже извршење.

Пре саслушања грађани имају право да буду упознати са током поступка, као и да прочитају кривичну пријаву и да сазнају за шта се терете, а могу и да остваре увид у сву документацију, од записника са евентуалног увиђаја до налаза вештака. По завршетку саслушања приведена особа има право да затражи записник и да се увери да ли је све унето на исправан начин и, ако није, може да тражи да се унесу исправке. Уколико то не буде прихваћено, не мора да потпише записник, али свакако треба да затражи свој примерак.

- Битно је да се на самом почетку осумњиченом саопште права која има јер ће се, у супротном, исказ који је дао непоучен о својим правима, сматрати незаконито прибављеним и биће изузет. Грађанин не мора ништа да изјави, а све што каже могу у току поступка користити и тужилаштво и одбрана. Окривљени пред јавним тужиоцем такође може да се брани ћутањем, и уз помоћ браниоца, изабраног или постављеног по службеној дужности. Бранилац по службеној дужности поставља се уколико је запрећена казна дужа од осам година, или је окривљени лошег материјалног стања, или је нем, глув, или му се суди у одсуству, а у том случају трошкови ангажовања адвоката падају на терет државног буџета. Окривљени има право и да се користи правним средствима, да прилаже доказе у своју одбрану, да прегледа списе и буде упућен у ток поступка, да му се осигура време да припреми одбрану, да у најкраћем року буде изведен пред суд и да му буде суђено у разумном року - објашњава Павловићева.

И оштећени имају права

Права у кривичном поступку има и друга страна - оштећени. Он има право да поднесе предлог и доказе за остваривање имовинско-правног захтева, да указује на чињенице и да предлаже доказе, да ангажује пуномоћника из адвокатских редова, да прегледа списе и предмете.

- Оштећени ће бити обавештен и о, евентуалном, одбацивању кривичне пријаве због чега може да поднесе приговор, а има право и да буде поучен о могућности да преузме кривично гоњење и да заступа оптужницу, да присуствује припремном рочишту и главном претресу. Уколико јавни тужилац, за кривична дела која се гоне по службеној дужности одбаци кривичну пријаву, или обустави истрагу, или одустане од кривичног гоњења пре потврђивања оптужнице, дужан је да у року од осам дана о томе обавести оштећеног и да га поучи да може да поднесе жалбу вишем тужиоцу. Ако се тужилац изјасни да одустаје од тужбе након потврђивања оптужнице, суд ће питати оштећеног да ли жели да ступи на његово место и даће му рок од осам дана да се изјасни - каже адвокатица Павловић.

Она подсећа и да пристанак оштећеног није потребан уколико дође до примене начела опортунитета.

Полиграф

Полицијски службеник може уз добровољан пристанак лица од којег тражи обавештења да примени над њим полиграфско испитивање пошто га упозна са радом уређаја и лице за то да писану сагласност. Малолетник се може подвргнути полиграфском испитивању уз његов пристанак и уз сагласност и присуство родитеља, стараоца или пунолетне особе од поверења. Сагласност може и да се повуче, а полиграфском испитивању не могу да се подвргну особе под дејством алкохола, опојних дрога или других психоактивних супстанци;

са озбиљним срчаним обољењима или респираторним сметњама; у изразито стресном стању; под дејством лекова за смирење; особе које показује видљиве знаке душевне болести, које осећају интензиван физички бол; труднице и породиље; деца која нису навршила 14 година живота.

Заштита података о идентитету

Полицијски службеник је дужан да у редовним извештајима штити податке о идентитету особе од које је добило обавештење ако процени да би откривање могло да угрози њену безбедност.

Заштита података о идентитету не односи се на извештаје које полиција доставља јавном тужиоцу или суду у складу са законом којим се уређује кривични или прекршајни поступак.

Налог

Без писаног налога полицијски службеник може довести лице: чији идентитет треба утврдити; за којим се трага; које треба задржати у складу са законом; које се није одазвало позиву само ако је у позиву упозорено да ће бити доведено; које је затечено у извршењу кривичног дела које се гони по службеној дужности.

Одредбе о довођењу не примењују се према лицу чије је кретање знатно отежано због болести, изнемоглости или трудноће, као ни према лицу за које се оправдано претпоставља да би му се тиме битно погоршало здравље.

Не примењују се ни према лицу које обавља послове који се не смеју прекидати све док му се не обезбеди одговарајућа замена.

ЕЛН

ПРОЧИТАЈТЕ И...

ИМАШ ПРАВО (4) - Страх не сме бити јачи од мобинга

ИМАШ ПРАВО (3) - Ћутање из страха

Пратите нас и на фејсбукуинстаграму и јутјубу.

data-matched-content-ui-type="image_card_stacked" data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2"

Колумна

новембар 27, 2021 293

НАШИ СМО - Буна

Ако би неко вратио календар само две године уназад, схватили бисмо да ова 2021, као ни претходна, нису најгоре, најлуђе, најнепредвидљивије или најшокантније. Наравно, не треба сметнути с ума садашње свакодневне извештаје о преминулима због ковида-19, што…
нов 20, 2021 306

НАШИ СМО - Милионче

Србија иде у Катар на Светско првенство у фудбалу. Шта је и како је било, зна свако ко воли “најважнију споредну ствар на свету”, Митрогол је наставио да решета, Пикси је показао да је вера у успех, успеха пола и сада остаје да се прича настави за годину дана. Коначно, радост и од репрезентативног…
нов 13, 2021 1030

НАШИ СМО - Вишак

Жена је била на боловању због короне, у дану када јој је истицало боловање, доктор га је продужио јер опоравак није био такав да може безбедно да се врати на посао. У истом том дану позвали су је са посла да дође на “информативни разговор” где јој је саопштено да је проглашена за технолошки вишак и…
нов 06, 2021 416

НАШИ СМО - Падеж(и)

Шта би данас рекао Вук Караџић када би прошетао својим завичајем и чуо говор својих Јадрана, Подрињаца, али и земљака широм Србије, тешко је и замислити, а колико би их разумео у “ери компјутера” и невероватно брзог развоја технологије, можемо се само запитати. Логично је да се пуно тога променило,…
окт 30, 2021 434

НАШИ СМО - Нико нема...

Знате оно “Нико нема што Србин имаде”. Није то случајно речено јер ми смо народ невиђени. Можемо да трпимо свашта, понављамо исте грешке сто пута, верујемо у немогуће, одбијамо логично, а често волимо и главом кроз зид. Углавном. За све паре. Из ината. Нисам хтео о ковиду поново, озбиљно, али шта…

Репортажа

нов 03, 2021

ДРАГАН ГАЈИЋ ОСТВАРИО САН - На бини са идолима

Музичару Драгану Гајићу из Лознице, који је у Нови Сад отишао због факултета, али и већих…
окт 18, 2021

''ПЛОДОВИ РАЂЕВИНЕ'' - Кад Вук кува срнетину

Када су пре две године обећали да ће следећи ''Плодови Рађевине'' бити још бољи,…
авг 22, 2021

ПОСЛЕ НЕКОЛИКО ДЕЦЕНИЈА - Миле Пишоња поново на “зиду смрти”

Када је на недавном скупу бајкера у Човић Пољу (РС) Милисав Илић из Лознице угледао…
авг 09, 2021

ПАНТЕЛИНДАН У РАЂЕВИНИ - Крупањски вашар никад посећенији

Пантелиндански вашар у Крупњу организован је данас у срцу Рађевине и после прошлогодишње…
авг 07, 2021

15. ДРИНСКА РЕГАТА – Дрином плове и Бразилци

Око осам хиљада стотину и двадесет километара далеко од свог родног краја јутрос се за…
авг 01, 2021

ТОДОРОВИЋИ У ЈАДРАНСКОЈ ЛЕШНИЦИ - Обележили три века фамилије

Више од две стотине Тодоровића окупило се прошле недеље на породичном скупу да обележи…
јул 31, 2021

ПРИЧА О ПОПУЛАРНОЈ “БОГИЊИ” - За “ајкулу” или “жабу” нема цене

Када се недавно појавила на ауто-скупу у Клупцима, својом лепотом засенила је много млађе…
јул 10, 2021

ЈУБИЛАРНА ДРИНСКА РЕГАТА – Повратак у живот

Чамац до чамца, а сваки препун учесника јубиларне 20. Дринске регате који с нестрпљењем…
јул 05, 2021

11. ДАНИ МЕЂАША – Кад се добре комшије окупе

На Мачковом камену, после једногодишње паузе због епидемије коронавируса, јуче су се…
јун 12, 2021

ОДРЖАНА 11. „СКОБАЉИЈАДА И ГУРМАНИЈАДА“ - Кулинарски мириси крај зелене Дрине

Једанаеста „Скобаљијада и гурманијада“, окупила је данас у Малом Зворнику близу стотину…

Грми Ло

сеп 06, 2021

КОМС У ЛОЗНИЦИ – Да се чују млади

Представници Kровне организације младих Србије (КОМС), највишег независног представничког…
авг 13, 2021

У ЛОЗНИЦИ – Празник младих кроз спорт, екологију, културу и добру забаву

Млади Лознице обележили су јуче и прекјуче свој дан спровођењем неколико активности.…
мар 24, 2021

БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ - Друштвене мреже нису стваран живот

Интернет је постао место на којем нас могу вребати опасности и злонамерни људи чија су…
мар 13, 2021

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА МЛАДИХ – Ауто-пут образовања

Неформална група “Покрени се!” из Србије и веб платформа “Eureka Zone” из БиХ покренули…
мар 08, 2021

УЗ ДАН ЖЕНА – Дуг пут до равноправности

Дан жена, Women’s day, El dia de la Mujer… Много језика, а једно значење. Дан када су…
феб 17, 2021

ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА - Можемо сви - можеш и ти

Дан деце оболеле од рака обележен је у понедељак у Улици Јована Цвијића, у складу са…
феб 13, 2021

ОМЛАДИНСКА СЕЛЕКЦИЈА ФК ЛОЗНИЦА – Припреме на Златибору

Омладинска селекција ФК Лозница налази се од јуче на припремама на Златибору. Момци ће…
дец 23, 2020

УВЕК СА ДЕЦОМ – Новогодишњи пакетићи за децу на Онкологији

Недавно основани огранак удружења ,,Увек са децом" у Лозници, успешно је завршио акцију…
дец 17, 2020

У ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ - Корона, депресија и млади

Пандемија коронавируса са собом је донела страх, промену начина живота, другачији приступ…
нов 27, 2020

НАГРАЂЕНИ ЧЛАНОВИ ГРМИ ЛО РЕДАКЦИЈЕ ЛН - Три рада, три награде

Летње школе новинарства, основни и напредни ниво, које приређује Асоцијација локалних…
нов 27, 2020

ФОТО-РЕПОРТАЖА: ОДМОР У ДОБА КОРОНЕ - Златибор идеално место

Фото-репортажа ''Одмор у доба короне'' Анђеле Лукић, чланице Омладинске редакције…
нов 25, 2020

ШТА НАМ ТЕШКО – Да Лозница буде зелена оаза

Волонтери Канцеларије за младе (КЗМ) осмислили су пројекат ''Зелена идеја'' у оквиру…
нов 25, 2020

МАЛИ ФУДБАЛЕРИ У БЕОГРАДУ – Јачи од Партизана

Зелено-бели дечаци ФК Лозница гостовали су у недељу на стадиону Партизана и одиграли…
нов 24, 2020

МЛАДИ И ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА КАФИЋА И НОЋНИХ КЛУБОВА – Вирус не ради до шест увече?

Одлуком Владе Србије од данас сви кафићи, клубови и тржни центри врата затварају у 18…
нов 12, 2020

BRAVE NEW MEDIA FORUM 2020 - Вирално издање, први пут

У време пандемије драгоцени су иновативне идеје и инспиративни концепти, како медијима…
нов 11, 2020

’’ШТА НАМ ТЕШКО’’ – Степенице знања

Лозница ће за који дан добити ’’степенице знања’’ пошто ће бити осликан део степеништа…
нов 10, 2020

КАМП ЗА МЛАДЕ ФУДБАЛЕРКЕ – Четири Лозничанке међу најбољима

У спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови прве новембарске недеље…
нов 01, 2020

САЈТ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ – Занима те, питај

Колико знаш о репродуктивном здрављу? Где тражиш одговоре на питања која те занимају? На…
окт 25, 2020

''УВЕК СА ДЕЦОМ'' У ЛОЗНИЦИ – Удружење добило свој дом

Огранак Удружења ,''Увек са децом" отворен је јуче у Лозници. Тим поводом у Омладинском…
окт 23, 2020

ШТА НАМ ТЕШКО – За лепше двориште Дома за децу

У Дому за децу ''Вера Благојевић'' у Бањи Ковиљачи у току је спровођење пројекта…
окт 19, 2020

ШТА НАМ ТЕШКО – Имаш идеју, пријави се

Шта нам тешко. То је слоган младих, преспективних људи који су вољни да ураде нешто…
окт 08, 2020

АКЦИЈА УДОМЉАВАЊА ПАСА ИЗ АЗИЛА – Срећа маше репом

Љубимци, пси и мачке, жива бића као и сва друга. Попут мале деце и они захтевају посебну…
сеп 26, 2020

МЛАДИ И СПОРТ – Раднички јача омладински погон

У предграђу Лознице црвене се и беле дресови на игралишту Радничког у Клупцима, пионири…
сеп 26, 2020

УПОЗНАЈТЕ МАРИЈУ БОШЊАКОВИЋ – Што можеш да замислиш, можеш и да оствариш

Седамнаестогодишња Марија Бошњаковић рођена је у Лозници, а сада је ученица Средње…
сеп 22, 2020

АДОЛЕСЦЕНТИ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ – Шири знање

Дводневна радионица Новосадског хуманитарног центра (НСХЦ) о репродуктивном здрављу…
авг 12, 2020

ДАН МЛАДИХ У СКЛАДУ СА СИТУАЦИЈОМ - Из невоље извући најбоље

За разлику од претходних година, Дан младих у Лозници данас (12. август) је обележен без…
авг 11, 2020

КОНКУРС  ЗА МЛАДЕ – Дијалог за будућност

УНИЦЕФ у Србији отворио је конкурс за онлајн UPSHIFT радионицу у оквиру заједничког…
јун 19, 2020

ДРУГИ ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА ЛОЗНИЦЕ – А сада озбиљно

Ако није могло у мају због епидемије коронавируса, може у јуну. Други заједнички дефиле…
јун 19, 2020

НЕ/ВИДЉИВИ ГРАД ЛОЗНИЦА – Историја различитости у аутобусу

Богатство једног града и једне земље мери се и богатством култура и етничких…
јун 19, 2020

ПРЕД ВУКОВИМ ДОМОМ КУЛТУРЕ – Исцртали невидљиве мапе града

Група лозничких средњошколаца, ученика Гимназије ''Вук Караџић'' и Средње економске школе…
јун 18, 2020

ДВЕ ПРЕДСТАВЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ – Оживљава невидљива Лозница

Испред Вуковог дома културе данас (18. јун) у три и у амфитеатру Цркве Покрова Пресвете…
мај 22, 2020

ДА ЛИ СТЕ ИКАДА ВИДЕЛИ НЕШТО СЛИЧНО? – Гавран који говори

Ако дођеш у ''Рајску долину'', ботаничку башту Живка Панића из Липнице, одушевиће те, баш…
мај 21, 2020

ИВАНА ЈЕ ПОБЕДИЛА ТУМОР, САДА ПОМАЖЕ ДРУГИМА – Подршка ''Родитељском кутку''

Много је оних који нису успели да победе опаке болести, попут рака, али постоје и људи…
мај 13, 2020

ОНЛАЈН ШКОЛА И ПРИПРЕМА ЗА ФАКУЛТЕТ – Стварност се вратила

Опште прихваћена теза је да онлајн учење не може никада заменити школске клупе. То је, у…
мај 02, 2020

ПРЕПОРУКА – Уживање уз ''Кућу од папира''

''La casa de papel'' или ''Money heist'' (''Кућа од папира'') је серија која је освојила…
апр 24, 2020

АПЕЛ ЈУТЈУБЕРА - Остани код куће

Лознички јутјубер Иван Трифуновић, члан омладинске редакције Лозничких новости - Грми Ло,…
апр 12, 2020

ДА ЛИ ЗНАШ ШТА ЈЕ БАЈКОТ? - Нова значења потрошње

Шта је прва ствар која ти падне на памет када чујеш реч - активизам? Да ли су то…
апр 10, 2020

КРУПАЊСКИ ВОЛОНТЕРИ – Осмех испуњава срца

Да ли си се икада запитао ко су волонтери и шта је, уопште, волонтирање? Ако јеси, онда…
апр 08, 2020

КАКО ЈЕ БИТИ: ЛЕКАР ХИТНЕ ПОМОЋИ - Љубав неутралише све што је лоше

Латинска пословица каже ''Отклонити бол божанско је дело'', а Немања Милићевић, лекар…
мар 29, 2020

СРЕДЊОШКОЛЦИ У ВРЕМЕ САМОИЗОЛАЦИЈЕ – Интернет не може да замени стварност

Од увођења забране кретања од 5 ујутру до 17 часова, свет више не личи на оно што је био.…
мар 25, 2020

ЗА ВРЕМЕ КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ - Путовање на странама књига

Ових дана међу корисницама и корисницима фејсбука, посебно онима који су у читалачким…
мар 24, 2020

РЕАКЦИЈА НА МОГУЋНОСТ ДА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ ПОСТАНУ КАРАНТИН - Студенти се противе

Група студената Универзитета у Београду изразила је незадовољство због могућности да се…
мар 22, 2020

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ АМЕРИЧКИХ УНИВЕРЗИТЕТА - Учење од најпрестижнијих

Много је начина на које можеш провести време у изолацији. Неки ће овај период искористити…
мар 04, 2020

У СУСРЕТ УПИСУ НА ФАКУЛТЕТ - Моје припреме у Београду

Исхитрене одлуке, оне непромишљене, често умеју да обавежу и натерају на бесповратна…
мар 02, 2020

ИЗЛОЖБА О СУДБИНИ АНЕ ФРАНК – Да прошлост не постане будућност

У Средњој економској школи данас (2. март) је отворена изложба ''Ана Франк – историја за…
мар 02, 2020

У СРЕДЊОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ – Ана Франк – историја за садашњост

Изложба ''Ана Франк – историја за садашњост'' биће данас (2. март) у подне отворена у…
мар 01, 2020

У ОМЛАДИНСКОМ ЦЕНТРУ - Аудиција за школу глуме       

Због великог интересовања бесплатна школа глуме поново ће бити организована у Омладинском…
феб 27, 2020

ПРИПРЕМЕ ЗА МАЛУ МАТУРУ – Рекордан број пријављених

За припремну наставу из српског језика и математике за полагање мале матуре, коју…
феб 19, 2020

У ОМЛАДИНСКОМ ЦЕНТРУ - Припремна настава за мале матуранте

Припрема ученика осмих разреда основних школа са подручја Лознице за полагање мале матуре…
феб 15, 2020

СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА – Најважнија је позитивна енергија

Светски дан деце оболеле од рака обележен је данас (15. фебруар) испред Вуковог дома…
феб 13, 2020

У СУБОТУ ИСПРЕД ВУКОВОГ ДОМА - Нека победе деца

Светски дан деце оболеле од рака, 15. фебруар, биће обележен у суботу испред Вуковог дома…
феб 12, 2020

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМСА - Одржана прва ‘’Школа за јутјубере’’

Србија је добила групу младих који су званично завршили ‘’Школу за јутјубере’’ која је…
феб 05, 2020

ПРВА „ШКОЛА ЗА ЈУТЈУБЕРЕ“ - Шанса за младе јутјуб креаторе   

Једанаест младих јутјуб аматера из Србије, узраста од 15 до 18 година, добило је прилику…
феб 05, 2020

СРЕДЊОШКОЛЦИ И МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ – Да знаш да ли те лажу

Шта је медијска и информациона писменост, имало је прилику да сазна једанаесторо…
феб 03, 2020

РУКОМЕТАШИЦА ЂУРЂИНА ВУЧЕТИЋ ЗА ГРМИ ЛО - Спорт се може само кад се хоће

Спорт је потребно волети срцем. Прави пример за то је седамнаестогодишња Ђурђина Вучетић,…
феб 02, 2020

МЛАДИ ЛОЗНИЧАНИ ИСТРАЖУЈУ ИСТОРИЈУ ''ВИСКОЗЕ'' – Зашто су људи били срећнији?

У оквиру пројекта "Изван поглавља, приступ различитостима", који спроводи невладина…
феб 01, 2020

ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР ''МЕМОРИЈАЛ ДАМЈАН РАШЕВИЋ'' - Вин бету пехар, победа свима

Хала Установе за физичку културу ''Лагатор'' јуче (31. јануар) је била испуњена младима…
јан 30, 2020

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЗАШТИТНОГ ЗНАКА ОМЛАДИНСКЕ РЕДАКЦИЈЕ

Лого д. о. о. расписује „Конкурс за избор заштитног знака омладинске редакције Лозничких…
јан 23, 2020

''ВУКОПИС'' У ОМЛАДИНСКОМ ЦЕНТРУ – Правопис није баук

У Омладинском центру данас (23. јануар) је одржан квиз ''Вукопис'' у којем су се у…
јан 18, 2020

У ОМЛАДИНСКОМ ЦЕНТРУ - Десеторо младих на јавном часу глуме

Завршна представа полазника школе глуме одржана је синоћ (17. јануар) у Омладинском…
дец 31, 2019

КАКО ЗАШТИТИТИ КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА? – Пажња и љубав једино решење

Као и увек пред новогодишње и божићне празнике и ових дана могу се често видети ватромети…
дец 29, 2019

ЛН ПРЕД КРАЈ ГОДИНЕ - Редакција младих за младе

Пред крај године у којој је портал Лозничких новости потврдио своје кључно место у брзом…

ЛН видео

Пратите нас

data-matched-content-ui-type="image_card_stacked" data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2"