ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОЗНИЦЕ – Измене и допуне због озакоњења објеката

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОЗНИЦЕ – Измене и допуне због озакоњења објеката

На последњој седници Скупштине града усвојене су измене и допуне Плана генералне регулације града Лознице донетог пре четири године, како би се у складу са резултатима пописа незаконито саграђених објеката могао спровести поступак озакоњења. Приликом припреме и израде, пристигло је око двеста предлога од стране привредника и грађана који су се односили  на појединачне парцеле, оне које су оправдане уграђене су у план

План генералне регулације за насељено место Лозница донет је 2014. године да би се две године касније приступило његовим изменама због у међувремену усвојеног Закона о озакоњењу објеката. Према речима Драгане Јовановић, главне урбанисткиње, овим законом јединице локалне самоуправе се обавезују да у складу са резултатима пописа незаконито саграђених објеката на својој територији, најкасније у року од две године од ступања  на снагу закона, ускладе важеће планске документе приликом прве измене, нарочито у погледу планирања и уређења неформалних насеља.

– На основу овог закона, предмет озакоњења може бити објекат  који се може ускладити са важећим планским документом у погледу своје намене и спратности. Пре доношења Закона о озакоњењу, поступак озакоњења је третиран као независан у односу на планску документацију а тенденција новог закона је да се  нелегално подигнути објекти не само уведу у регуларне токове, већ и да се зоне непланске изградње плански обликују и уведу у планове. Из тих се разлога и приступило  изменама овог документа –  истакла је Јовановићева на Скупштини града на којој су преложене измене и допуне Плана и усвојене.

Како је рекла, општа оцена је да је План генералне регулације имао позитиван ефекат на привреду и становништво. Од његовог доношења су протекле четири године, довољно да се тестира у пракси и да се изведу закључци у ком смеру га треба даље дорађивати. Неке од потребних измена се односе на  правила грађења и уређења, што, између осталог, подразумева одређивање регулационих и грађевинских линија, удаљења од међа, нису била јасно одређена правила за помоћне објекте, грађевинске линије на парцелама са приступним путем делом су онемогућавале потребе за изградњом. Изменама и допунама плана је све то преиспитано и тачно дефинисано, дата је много већа могућност претварања различитих облика коришћења простора и интервенција на постојећим објектима. Корекције плана биле су неопходне и у делу инфраструктурних система пошто су се постојећа показала неодрживим, нарочито у делу канализације. На простору ПД „Гучево“ планирана је нова радна зона пошто су постојећи капацитети у индустријској зони „Шепак“ попуњени.

– Одређена су посебна правила градње за све врсте јавних објеката и садржаја која су до сада била доста уопштена а дефинисана су и посебна правила градње на пољопривредном, шумском и водном земљишту. Посебно треба напоменути да су тачно дефинисани урабанистички параметри за изградњу на неусловним парцелама површине мање од дозвољене, што је чест случај у граду, те је овим планом пружена могућност изградње стамбеног објекта површине која дозвољава социјални минимум. Одређени су и услови за изградњу социјално категорисаних облика породичног и вишепородичног становања са повољнијим условима за изградњу. Посебно су издвојени урбанистички параметри за парцеле са породичним становањем у руралним зонама које су садашњим планом везане за парцеле за викенд становање – рекла је Јовановићева.

Приликом припреме и израде измена плана стигло је око двеста предлога од стране привредника и грађана који се односио на појединачне парцеле, све су обрађене  а оне које су основане уграђене су у план. Обрађивач плана је прихватио примедбе и планом је пружена могућност планирања стамбене и пословне намене на укупно 108 катастарских парцела. У току јавног увида од 77 изнетих примедби на план, 17 се односило на проширење зоне за вишепородично становање. Међутим, оне нису усвојене пошто су изме

нама плана дефинисане зоне максималних могућности за ширење града. Када је у питању саобраћајно решење, измене и допуне плана извршене су у делу иницијатива везаних за регулационе и грађевинске линије код око 40 катастарских парцела. Између осталог, смањена је регулациона ширина у Улици кнеза Милоша од Булевара Доситеја Обрадовића до железничке пруге а грађевинска линија је постављена  на регулациону линију уважавајући изграђене објекте. Смањено је растојање грађевинске од регулационе линије и у Улици Филипа Кљајића, донета је обавеза израде плана детаљне регулације на простору некадашњег расадника и простору код ОШ„Вук Караџић“ чији је власник ПД „Гучево“ без ограниченог рока  и на терет власника парцела. 

– Изменама и допунама плана предвиђене су интервенције којима ће се омогућити реалнији приступ планирању и изградњи објеката. То ће све допринети да План генералне регулације буде флексибилнији и у сагласности са новонасталим потребама привреде и грађана – закључила је Јовановићева.

В. М.

ПРОЧИТАЈТЕ И…

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )